Revize plynových zařízení

Povinnost nechat pravidelně revidovat vyhrazená plynová zařízení vyplývá mimo jiné z Nařízení vlády
č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Je dále popsána ve Vyhlášce č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení a ukládá se všem podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, které tato zařízení provozují.

Zmíněná vyhláška se na fyzické osoby nevztahuje, přestože právě ony představují velkou skupinu uživatelů, kteří plynová zařízení rovněž provozují. Ve většině případů tím pádem bez náležitých periodických kontrol a revizí, což s sebou přináší rizika politováníhodných neštěstí dobře známých ze sdělovacích prostředků. Bezpečnost při provozu vyhrazených plynových zařízení tak tedy závisí na míře zodpovědnosti každého provozovatele!

Ing. Martin Plachý – TIMIDUS Revize nabízí svým zákazníkům revizní a s nimi spojené služby, jejichž cílem je posouzení technického stavu revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti za účelem odhalení případných vad, poškození a poruch.

Revizními službami rozumím:

 • Revize výchozí – prováděné před uvedením nového plynového zařízení do provozu
 • Revize provozní – prováděné 1x za 3 roky nebo po rekonstrukci plynového zařízení
 • Kontroly – prováděné každý rok vyjma roku, kdy má být provedena provozní revize
 • Tlakové zkoušky – prováděné samostatně, ne jako součást revize, do provozního přetlaku 4 bar

Vedle revizních služeb nabízím tyto jiné služby:

 • Zhotovení místního provozního řádu vyhrazeného plynového zařízení
 • Zhotovení provozního řádu kotelny
 • Zhotovení revizní knihy plynového zařízení
 • Zhotovení harmonogramu revizí a kontrol
 • Proškolení obsluhy vyhrazeného plynového zařízení

V současnosti nabízené v tomto rozsahu plynových zařízení:

 • A1: zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
 • A2: zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
 • B: zařízení pro skladování a přepravu plynů
 • C1: zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
 • C2: zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
 • D: zkapalňování a odpařování plynů
 • E1: kompresní stanice
 • E2: regulační stanice plynu
 • F1: domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
 • F2: průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
 • F3: nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • F5: NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
 • F6: Rozvody technických plynů
 • G1: spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
 • G2: kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
 • G3: pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

Nabízených služeb tak mohou využívat provozovatelé:

 • domovních plynovodů bytových domů
 • domovních plynovodů veřejných budov
 • domovních a průmyslových plynovodů v průmyslových závodech
 • plynovodů na propan, butan a jejich směsi (LPG) v hotelových, restauračních a pobytových zařízeních
 • tlakových stanic a rozvodů technických plynů v procesních zařízeních
 • distribučních plynovodů